Handlingsprogram

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Kommunalt handlingsprogram för Miljöpartiet de gröna i Ljungby

VI VILL HA:

förnyelse av kommunens vision och varumärke

 • RENT VATTEN – Ljungbys främsta exportprodukt – som ett övergripande mål i all samhällsplanering och i kommunens vision

en kraftfullare miljöpolitik

 • Spårbunden kollektivtrafik i Lagadalen
 • Totalstopp för kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddat område
 • Förstärkt satsning på förnybar energi
 • Anpassning av nybyggnation för att optimera utvinning av solenergi
 • Självförsörjning av energi inom kommunen
 • Förbättrad avfallshantering
 • Utvinning av förnybart fordonsbränsle från avfall
 • Miljövänligare fordonspark och drivmedel inom kommunens verksamheter
 • Fortsatt utveckling av busstrafiken
 • Ekologisk och närproducerad mat i kommunens kök
 • Tillagningskök på skolor och äldreboenden
 • Säkra cykelvägar till och låsbara och belysta cykelställ vid samåkningsparkeringarna
 • Miljökonsekvensanalys av alla kommunala beslut

en modern skola som väcker lust att lära

 • Mindre barngrupper på förskola och fritidshem
 • Fler lärare och färre lärarlösa lektioner på Sunnerbogymnasiet
 • Gratis busskort till alla ungdomar under 20 år
 • Kostnadsfri undervisning på musikskolan för alla under 20 år
 • Säkra gång- och cykelvägar för att minimera biltrafiken kring skolor
 • Effektivare skolskjutsar
 • En hållbar skolorganisation

ett attraktivt centrum och en levande landsbygd

 • Anslutning av Ljungby till det nationella järnvägsnätet
 • Reviderad centrumplan som öppnar staden mot ån
 • Gynnad handel och kultur i HELA kommunen
 • Lägre hastigheter och företräde för cyklister i centrum
 • Fler gågator i centrum
 • Bevarat strandskydd
 • Fler sopsorteringsstationer

en äldreomsorg på de gamlas villkor

 • Valfrihet i hemtjänst och särskilt boende
 • Personalkontinuitet i hemtjänsten
 • Jämställd lönesättning
 • Rätt till regelbunden utomhusvistelse och naturupplevelser
 • Rättighet för par att fortsätta bo ihop
 • Möjligheter till kontakt med djur

tillgänglighet och demokrati för alla

 • Remittering av kommunala beslut till Ungdomsrådet
 • Utveckling och intensifiering av medborgardialog och e-demokrati
 • Respekt för medborgarförslagen
 • Ökade ansträngningar att göra kommunfullmäktige mer intressant
 • Välkomnande inställning till allmänheten vid kommunala sammanträden
 • Positiv inställning till inflyttning från andra länder
 • Bättre tillvaratagande av invandrades resurser
 • Jämställdhetsanalys av alla kommunala beslut
 • Avskaffande av hinder för personer med funktionsnedsättningar