Handlingsprogram

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Kommunalt handlingsprogram för Miljöpartiet de gröna i Ljungby

 

VI VILL HA

 

förnyelse av kommunens vision och varumärke

 

 • RENT VATTEN anska vara ett övergripande mål i all

samhällsplanering och i kommunens vision.

 

en kraftfullare miljöpolitik

 

 • Totalstopp för spridning av kemiska bekämpningsmedel inom

vattenskyddat område

 • Alternativa VA-lösningar som tillgodoser ekonomi, miljö och

minimerar övergödning av haven.

 • Självförsörjning av energi inom kommunen
 • Hänsynsfull utbyggnad av vindkraften med högst 35 dB och

1500 m till närmsta bostadshus

 • Anpassning av nybyggnation för att optimera utvinning av solenergi
 • Bättre sortering av återvinningsbart avfall.
 • Utvinning av förnybart fordonsbränsle från matavfall
 • Miljövänligare fordonspark och drivmedel inom kommunens

verksamheter

 • Ekologisk närproducerad och fair trade-certifierad mat i kommunens kök
 • Fler tillagningskök på skolor och äldreboenden
 • Säkra cykelvägar i hela kommunen
 • Miljökonsekvensanalys av alla kommunala beslut

 

 

en skola som väcker lust att lära 

 

 • Mindre barngrupper på förskola och fritidshem
 • Gratis busskort till alla ungdomar under 20 år
 • Kostnadsfri undervisning på musikskolan för alla ungdomar

upp till 16 år

 • Säkra gång- och cykelvägar för att minimera biltrafiken kring skolor
 • Trygga och individanpassade skolskjutsar
 • Uteverksamhet med helhetssyn på skoldagen 
 • Uppmuntra vegeterisk mat i lokala tillagningskök

 

ett attraktivt centrum och en levande landsbygd

 

 • Anslutning av Ljungby till det nationella järnvägsnätet för att skapa pendlingsmöjligheter inom regionen
 • Reviderad centrumplan som öppnar staden mot ån
 • Utveckla Aspebacken till ett attraktivt område
 • Lägre hastigheter och företräde för cyklister i centrum
 • Fler gångfartsområden i centrum
 • Bra samlingslokaler i hela kommunen
 • Bevarat strandskydd
 • Fler sopsorteringsstationer 
 • En ansvarsfull kommunal ekonomi

 

en äldreomsorg på de gamlas villkor

 

 • Mer resurer till äldreomsorgen
 • Fler platser på trygghetsboenden
 • Valfrihet i hemtjänst och särskilt boende
 • Personalkontinuitet i hemtjänsten
 • Jämställd lönesättning
 • Rätt till regelbunden utomhusvistelse och naturupplevelser 
 • Rättighet för par att fortsätta bo ihop 
 • Möjligheter till kontakt med djur 

 

 

tillgänglighet och demokrati för alla

 

 • Remittering av kommunala beslut till Ungdomsrådet
 • Utveckling och utvärdering av medborgardialog och e-demokrati
 • Bättre dialog kring medborgarförslagen
 • Positiv inställning till inflyttning från andra länder
 • Bättre tillvaratagande av invandrarnas resurser
 • Jämställdhetsanalys av alla kommunala beslut
 • Avskaffande av hinder för personer med funktionsnedsättningar 


Skriv ut foldern med handlingsprogrammet här