Reviderad vindkraftsplan

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Ljungby Kommuns nuv. vindkraftsplan antogs av fullmäktige 2009.


Ljungby Kommuns nuv. vindkraftsplan antogs av fullmäktige 2009.

Det har hänt en del sedan dess. Vindkraftproduktionen i Sverige har ökat från ca 2 TWh/år till ca 12 TWh under 2014 och svarar nu för ca 8 % av Sveriges elbehov. Vindkraftverken har blivit billigare i investering och driftkostnad. Investeringskostnaden för el från solceller har sjunkit mycket.

Enligt Elforsk rapport http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=14_40_har el från vindkraft bland de lägsta kostnaderna för nyproduktion av el.  Enl. rapporten är el från kolkraft och vattenkraft något billigare. Kolkraft anser vi självklart är helt fel och det finns inte mycket vattenkraft som är möjligt att bygga ut inom Ljungby Kommun.

I dag produceras el inom Ljungby Kommun i fem vattenkraftverk och från Ljungby Energis kraftvärme baserat på avfall och biobränslen. Sammanlagd produktion är ca 50 000 MWh. Dessutom finns solcellsanläggningar av mindre omfattning men som växer främst beroende på extra stöd i form av investeringsbidrag, skatteavdrag och gröna elcertifikat. Total elförbrukning inom Ljungby Kommun är ca 350 000 MWh/år vilket innebär att ca 15 % av elenergin som användes produceras inom kommunen.

I dag finns stöd för förnybar el (småskalig vattenkraft, kraftvärme från förnybara bränslen, el från solceller, vågkraft och vindkraft) främst genom systemet för gröna elcertifikat. Kostnaden för elkunder är i år 14,3 % av 15 öre vilket innebär ca 2,1 öre/kWh + moms. Större elförbrukare inom industrin är undantagna från elcertifikatsystemet. I dag har Sverige ett stort elöverskott främst beroende på att det tillkommit mycket el från kraftvärme och vindkraft som tillkommit delvis beroende på elcertifikatsystemet. Detta elöverskott har inneburit att Sverige i dag har historiskt mycket låga elpriser. Det innebär att kostnaden för elcertifikat för elkunder med råge kompenerats med lågt elpris. Stora industriella elförbrukare har gynnats extra eftersom de inte bidrar till elcertifikatsystemet utan enbart drar nytta av lågt elpris.

Nyligen aviserade Vattenfall att man av lönsamhetsskäl avser att stänga Ringhals 1 och 2 år 2018 till 2020. Liknande besked har kommit från ägarna till Oskarshamn 1. Dessa tre reaktorer är ca 40 år gamla. Kostnaden för nybyggd kärnkraft kan i dag inte konkurrera med t.ex. kostnaden för nybyggd vindkraft. Det är troligt att det kommer aviseras om fler nedläggningar av kärnkraftverk i Sverige inom 10-20 år. Då behöver Sverige vara redo med nybyggd elproduktion från förnybara källor. I Ljungby är el från solceller, kraftvärme, vattenkraft och vindkraft möjligt.

El från solceller har blivit billigare men kan i dag inte konkurrera med el från vindkraft såvida inte el från solceller får extra bidrag i form av investeringsbidrag och skatteavdrag på el som säljs.

Potentialen för vindkraft i Ljungby är betydligt större än vad som behövs om Ljungby ska bli självförsörjande på el. Det behövs 30 – 60 moderna vindkraftverk för att bli självförsörjande. Vi anser att de olägenheter som vindkraften förorsakar är överkomliga. Då bör t.ex. tillåtna bullernivåer vid bostäder sänkas från 40 dB(A)  till 35 dB(A) och minavståndet till bostäder öka till 1000 meter. Det finns mer att se över i nu gällande vindkraftplan för att vindkraft ska börja byggas i Ljungby utan att skapa olägenheter för Ljungbys invånare. Vi hoppas på konstruktivt arbete för att få en fungerande vindkraftsplan för Ljungby Kommun


Undertecknare

Socialdemokraterna

Kent Danielsson C

Kertsin Wirehn V

Tommy Göransson Mp