Överklagande arvodesreglementet

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Överklagande av beslut i kommunfullmäktige i Ljungby angående nytt arvodesreglemente.


Kjell Jormfeldt

Ormhult 2

340 10 Lidhult


Förvaltningsrätten i Kronobergs län

Box 42

351 03 Växjö


Överklagande av beslut i kommunfullmäktige i Ljungby angående nytt arvodesreglemente

Vid kommunfullmäktige i Ljungby den 26 januari 2015 antogs ett nytt arvodesreglemente. Ärendet hade tidigare behandlats vid kommunfullmäktige den 15 december 1014, då det återremitterades för omprövning. Det fanns flera olika skäl till att begära återremiss, varav det viktigaste kanske var att man inte försökt åstadkomma konsensus kring reglementet innan posterna besattes, detta för att undvika misstanke om att ledamöter med tunga uppdrag försöker gynna sig själva. Andra skäl till revidering var att nivån ansågs för hög, att oppositionens ledamöter missgynnades samt att utformningen förhindrade små partiers möjlighet till insyn.

Jag är väl medveten om att förvaltningsrätten inte prövar lämpligheten i fattade beslut utan endast om beslutsprocessen gått rätt tillväga. Min uppfattning är att så inte skett då KSAU omedelbart tagit upp och behandlat ärendet den 19 december utan föregående beredning. Av protokollet framgår ”att man diskuterat reglementet under dagens sammanträde” men uppenbarligen inte ändrat uppfattning. Det förslag som antogs i januari skiljer sig inte nämnvärt från det som fullmäktige återremitterade i december, vilket enligt min mening innebär att man trotsat fullmäktiges beslut.

En annan omständighet som kan ifrågasättas är om ett nytt arvodesreglemente kan tillämpas retroaktivt, vilket är innebörden i fullmäktigebeslutet den 26 januari.

Med anledning av ovanstående ifrågasätter jag om kommunallagens beredningstvång har iakttagits samt om beslut med retroaktiv verkan kan fattas i det här fallet, och önskar att förvaltningsrätten prövar båda frågorna.


Ormhult den 4 februari 2015Bilagor:1 Utdrag ur protokoll KF 2014-12-15

2. Utdrag ur protokoll KSAU 2014-12-19

3. Utdrag ur protokoll KF 2015-01-26


 

Åter