Överföringsledningen

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I LJUNGBY KOMMUN


Alternativ till överföringsledningen för vatten och avlopp Bollstad - LjungbyVi tre partier önskar att man utreder alternativ till den planerade överföringsledningen för vatten och avlopp mellan Bollstad och Ljungby som är ekonomiskt fördelaktigare och miljömässigt likvärdiga med planerade åtgärder.


Bakgrund


Det finns tre dokument gällande VA-planering i Ljungby Kommun.


1.VA-översikt godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05

2.VA-policy antagen av kommunfullmäktige 2013-03-19

3.VA-plan godkänd av kommunstyrelsen 2014-01-14


I VA-översikten finns bl.a. beskrivet vilka olika problem som finns inom kommunen när det gäller VA, behov av satsningar, ställningstaganden och utredningar. Det finns inga kostnader angivna i VA-översikten.


VA-policyn är kortfattad och består av fem övergripande mål men överföringsledningen är inte med bland dem och tio punkter under ”kommunen ska” varav överföringsledningen nämns. Det finns dock inga kostnadsramar angivna i VA-policyn.


I VA-planen finns på en mer detaljerad beskrivning av vilka problem som föreligger när det gäller avlopp, vattenförsörjning och ledningsnät och det finns även beskrivet var åtgärder behöver utföras. Vissa av åtgärderna är kostnadsbedömda. Hänvisning av åtgärder som behöver göras sker till VA-policyn som antagits av kommunfullmäktige. 24 områden med behov av förbättrade VA-lösningar uppräknas utan kostnadsuppskattning. Dessutom finns en redogörelse av ytterligare 12 områden som kostnadsberäknats till en sammanlagd investeringskostnad av 81 Mkr. Därutöver tillkommer årliga underhållskostnader om 17,5 Mkr.


VA-planen med investeringsuppskattningar på 81 Mkr och årliga kostnader på 17,5 Mkr har godkänts av kommunstyrelsen men har ej antagits av kommunfullmäktige. Sommaren 2014 hade investeringen för överföringsledningen Bollstad-Ljungby räknats om och fanns i långtidsplanen angiven till 100 Mkr. Våren 2015 redovisades investeringen för överföringsledningen i långtidsplanen för tekniska nämnden och då var investeringen beräknad till 162 Mkr. Det har framkommit synpunkter i tekniska nämnden om bättre beslutsunderlag för denna kostnadsökning. Något sådant underlag har dock inte delgetts nämndens ledamöter.


Förslag till alternativa åtgärder

I materialet gällande VA-utbyggnad öster om Bolmen har bl.a. nämnts att ”alternativ till slamavskiljning och infiltration är s.k. minireningsverk med mekanisk biologisk och kemisk rening d.v.s. samma processteknik som för stora avloppsreningsverk.” Dessa alternativ har inte granskats vad vi har kunnat hitta. Vi har därför tagit in offerter från ett företag som kan leverera denna teknik.


I Bollstad (Bolmsö) finns en kommunal reningsanläggning för avloppet från 42 hushåll. Citat nedan från VA-utbyggnad öster om Bolmen: ”Avloppsvattnet från området leds till en slamavskiljare i samhällets västra del. Efter slamavskiljaren pumpas avloppsvattnet till infiltrationsbäddar/markbäddar på Sunnö. Efter att passerat bäddarna pumpas en del av avloppet ut i Bolmen. Hur stor del av avloppsvattnet som pumpas ut och hur stor del som infiltreras och därefter går ut i Bolmen är osäkert. Anläggningen är byggd på 1970-talet och ombyggd på 90-talet. Infiltrationsbäddarna ligger endast något tiotal meter från Bolmens strand.”


Enligt de offerter vi tagit in blir kostnaden för ett minireningsverk som uppfyller gällande krav i Bollstad c:a 900 000 kronor. Detta minireningsverk bör monteras så snart som möjligt, lämpligen våren/sommaren 2016 för utvärdering under något år inför ev. nya beslut.


Vi ifrågasätter att alternativet till överföringsledningens investeringskostnad på 162 miljoner kronor angetts till 270 miljoner kronor när de offerter vi tagit in visar på en investeringskostnad på ca 20 miljoner kr för minireningsverk. Tekniska nämnden bör få uppdraget att ta fram förslag till underlag som ska ingå i utredningen.Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi att kommunen

•låter ta in offerter från företag som kan leverera minireningsverk som uppfyller kraven för att kunna släppa avloppsvatten i recipienten Bolmen för skyndsam montering och utvärdering.

•seriöst utreder alternativ till överföringsledningen Bollstad-Ljungby

•utreder hur kostnaden för överföringsledningen kommer att belasta VA-kollektivet.
Ljungby den 25 januari 2016Kjell Jormfeldt (MP) Kerstin Wiréhn (V) Anne Karlsson (S)