Miljöförbättrande åtgärder

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

Interpellation till ordförandena i Tekniska nämnden och Miljö- och byggnämnden


Används pengarna för miljöförbättrande åtgärder där de gör störst nytta?


I VA-planen för Ljungby planeras bl.a. en överföringsledning av avloppsvatten från Bollstad (och Tannåker, Hölminge, Mjälen, Bolmstad, Sjöhagen) till reningsverket i Ljungby som ett led i åtgärderna för att skydda vattenkvaliteten i Bolmen. Anläggningen har kostnadsberäknats till 160 Mkr, ett belopp som inte har godkänts av fullmäktige och inte heller har budgeterats. Tekniska förvaltningen och Miljö och byggförvaltningen arbetar med projektet som om fullmäktige redan har godkänt och budgeterat beloppet.


Att skydda Bolmen som dricksvattenreservoar är förvisso angeläget, men jag ifrågasätter om inte andra kostnadseffektivare åtgärder borde prövas först. Miljöförbättrande åtgärder bör sättas in där nyttan är som störst och vi anser att det finns en rad områden där 160 Mkr skulle vara en bättre framtidsinvestering.


Jag vill ha svar på följande frågor:


1.Har behovet av överföringsledningen utretts förutsättningslöst?

2.Vilka andra alternativ till överföringsledningen har övervägts?

3.Hur ska överföringsledningen finansieras?

4.Anser du att överföringsledningen ger störst nytta för pengarna?

5.Varför har inte VA-planen inklusive kostnader underställts fullmäktige?


För Miljöpartiet de gröna i Ljungby:


Kjell Jormfeldt