Interpellation till ordföranden i Tekniska nämnden

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se


2018-01-25


Interpellation till ordföranden i Tekniska nämnden


Ang. avloppsreningsanläggningen i Bollstad


Ljungby kommun driver en infiltrationsanläggning på Sunnö/Bollstad, som ligger på en halvö i Bolmen. I januari 2016 motionerade S, V och MP om att bygga ett minireningsverk för att se till att anläggningen inte förorenar med lakvatten/avloppsvatten från infiltrationen ut till sjön Bolmen, som är en viktig vattentäkt. Fullmäktige avslog motionen i augusti 2016. SD och MP reserverade sig mot beslutet. Beslutet att inte bygga något minireningsverk motiverades bland annat med att det inte förekom något utlopp från infiltrationen ut till sjön Bolmen. Miljö- och byggnämnden är den myndighet som godkänt anläggningen.

Det har nu kommit till vår kännedom att det kontinuerligt pumpas ut lakvatten/avloppsvatten från den kommunägda anläggningen till sjön Bolmen. Avloppsvatten från infiltrationen blandas med inkommande Bolmenvatten genom dräneringsrör som omgärdar infiltrationen, vilka ligger på en nivå under sjön Bolmens lågvattenyta, enligt ritningarna. Det innebär att lakvattnet/avloppsvattnet som kommer till dräneringsrören blandas upp med vatten från sjön Bolmen. Detta vatten rinner sedan till två pumpbrunnar och pumpas vidare ut till en punkt söder om Bolmsö Marina. Det avloppsvatten som inte pumpas ut i sjön Bolmen kommer ändå att tillföras sjön via grundvattnet, vilket innebär att allt avloppsvatten från den kommunägda anläggningen i Bollstad efter slamavskiljning tillförs sjön Bolmen.

Enligt handlingarna har pumpning av lakvatten från denna anläggning skett sedan 1979 alltså i 38 år. Det är avlopp från cirka 100 personer anslutna till anläggningen.

Det är svårt att tro att Bollstadanläggningen blivit godkänd om det varit en privatägd anläggning som skötts på detta sätt. Då hade det varit krav på åtgärder med vitesföreläggande som följd om inga åtgärder vidtagits.


Vi vill ha svar på följande frågor:


1.Anser du att avloppsreningen i Bollstad är löst på ett tillfredsställande sätt?

2.Anser du det försvarbart att fortsättningsvis använda ett avloppssystem som det i Bollstad?

3.Hur länge kan den nuvarande metoden för avloppsrening accepteras?

4.Anser du att det en rättssäker hantering att en kommunal nämnd kontrollerar en annan kommunal nämnd?


För Miljöpartiet de gröna i Ljungby:


Kjell JormfeldtElisabeth Lindström Johannesson