Handlingsprogram

Vi vill finansiera skolan fullt ut

en skola som väcker lust att lära 


 • Återställa och öka personalresurserna så att man återigen kan anställa lärare fullt för att Ljungby
  skall ha en skola med hög kvalité (inklusive avgiftsfri kulturskola).
 • Behörig personal
 • Sträva efter låg personalomsättning, det skall löna sig vara trofasta sin arbetsplats
 • Konsekvent lönepolitik.


Vi vill finansiera äldreomsorgen fullt ut

en äldreomsorg på de gamlas villkor


 • Återställa och öka personalresurserna inom äldreomsorgen för att äldre skall få en värdig livskvalité
  och anställda en bra arbetssituation. 
 • Låg personalomsättning, det skall löna sig vara trofasta sin arbetsplats. 
 • Bra chefer som har erfarenhet att jobba inom hemtjänsten. 
 • Bra arbetsmiljö 

Kommunen skall hushålla med våra resurser

det är dina pengar

 • Underhålla och bevara kommunens byggnader.
 • Riv inte fullt fungerade byggnader. Att som nu sätta i system att riva och byggas nytt är helt fel.
  Idag har en man "Teknisk livslängd” på byggnader. Det är feltänkt och slöseri med våra resurser.
 • Återanvända våra resurser.
 • Överföringsledningen skall stoppas. Den beräknas kosta 200 miljonerna men ingen vet inte vad det slutligen kommeratt kosta - du betalar. Vi vill ha alternativa VA-lösningar som tillgodoser ekonomi,
  miljö och minimerar övergödning av haven.
 • Självförsörjning av energi inom kommunen

 • Hänsynsfull utbyggnad av vindkraften 

 • Miljökonsekvensanalys av alla kommunala beslut 

Motverka utanförskap

förebygg utanförskap


 • Motverka segregation (ekonomisk, kulturell, religiös etc.)
 • Varje år i Sverige lämnar ca 110 000 elever sina gymnasiestudier utav dessa hamnar
  ca 13 000 i ett utanförskap. Gruppen unga i utanförskap växer och särskilt för flickor. 
 • Växande klyftor och ökande segregation påverkar alla. När utanförskap och fattigdom slår rot i ett samhälle växer misstro – mellan människor och mot framtiden. Vi ska bryta ojämlikhet och segregation. Den som växer upp i Sverige ska växa upp i trygghet.
 • Utveckla det mångkulturella samhället. 
 • Delaktighet i samhället och samhällsbyggandet.
 • Ge kvinnojuren, kultur- och idrottsföreningar det stöd de behöver

Skydda vårt vatten

alla skall garanteras friskt 


 • Rent vatten skall vara ett övergripande mål i all samhällsplanering och i kommunens vision.
 • Ljungby kommun skall skydda vattentäkter från miljögifter och övergödning inom inre och yttre vattenskyddsområde.
 • Ljungby kommun skall tillhandahålla Pfasfritt dricksvatten
 • Ljungby kommun skall tillhandahålla Nitrit- och nitratfritt dricksvatten.

Införa Koldioxidbudget

en kraftfull klimatpolitik


 • 2018 beslutade EU att en koldioxidbudget ska bli en del av EU-ramverket för att nå Parisavtalet. MP vill
  utveckla värmeverket så att det blir koldioxidfritt

 • Utveckla kommunkoncernen till fossilfria fordon som el, biogas, vätgas fordon
  fram till år 2030.