Vägning av hushållsavfall

Miljöpartiet

Ljungby

www.mp-ljungby.se

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I LJUNGBY KOMMUN


Vägning av hushållsavfall


Enligt den avfallshierarki som antagits av EU finns en fastslagen prioritering för hur man ska handskas med skräp. Högst i hierarkin står återanvändning, vilket innebär att en produkt som kasseras om möjligt ska användas igen, antingen som den är eller efter reparation. På andra plats i hierarkin kommer återvinning, som vanligtvis går ut på att produkten demonteras och materialet sorteras i olika fraktioner för att sedan användas i tillverkningen av andra produkter. Först om inte dessa alternativ är möjliga kan produkten eldas, för utvinning av energi, eller i allra värsta fall deponeras.


Ljungby kommun var tidigt ute med att etablera en avfallsförbränningsanläggning, och det har visat sig vara en god affär för det kommunala energibolaget att ta emot avfall såväl från den egna som från andra kommuner. Proceduren genererar pengar både när avfallet tas emot och när den värme som alstras genom förbränningen säljs. Energiutvinning från avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas är en bra lösning ur miljö- och resursperspektiv. Men det är viktigt att bara elda sådant avfall som inte lämpar sig bättre för någon annan typ av omhändertagande. Vid förbränning av sopor bildas nämligen dioxiner som förgiftar vår miljö. Dessutom går det åt både råvaror och energi vid nytillverkning av material. Faktum är att det är relativt få typer av sopor som lämpar sig bäst för förbränning.


Baksidan av den goda affär som avfallsförbränningen har visat sig vara är att det finns få drivkrafter för att begränsa mängden sopor. Ju mer som eldas desto mer tjänar kommunen. För kommuninvånarna är det bekvämast att slänga allt skräp i samma påse, för det finns inget att tjäna på att vara noggrann vid sorteringen, mer än ett rent samvete. Detta skulle kommunen kunna ändra på genom att införa en avfallstaxa som utgår från vikten på hushållssoporna. På så vis skulle det bli lönsamt för hushållen att sortera ut allt återvinningsbart material, och lämna så lite skräp som möjligt till förbränning. Vinsten för Ljungby Energi skulle bli färre konservburkar i förbränningsanläggningen. Vinsten för alla skulle bli bättre resurseffektivitet och en renare miljö.


Mot bakgrund av ovanstående föreslår Miljöpartiet de gröna i Ljungby kommun:


att Ljungby kommun utreder möjligheterna att införa en avfallstaxa som baseras på hushållssopornas vikt.


Kjell Jormfeldt (MP)         Elisabeth Lindström-Johannesson (MP)